Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien hoitotyön ammattilaisten yhdistys.

DIABETESHOITAJAT RY:N JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt
Rekisterinpitäjä: Suomen Diabetesliitto ry
Osoite: Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
Yhteyshenkilö: Satu Kiuru-Öhage, p. 050 310 6616, satu.kiuru(at)diabetes.fi
Tietosuojavastaava: Sari Koski, p. 050 310 6600, sari.koski(at)diabetes.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään siihen kuuluvien Diabeteshoitajat ry:n jäsenien ja entisten jäsenien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana,
sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation
hallinta henkilötietojärjestelmässä Ankkuri.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistysten lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Jäsenrekisteristä saatavia lukumäärätietoja kerätään erilaisiin analyyseihin sekä yhdistyksen että
koko Diabetesliiton osalta. Analyyseissa lukumäärätietoja käsitellään nimettöminä.

Jäsenrekisteritietoja voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen yhdistyksen hallituksen päätöksellä.

Jäsenrekisteriin kerättäviä tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään diabetesyhdistysten jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen
liittyviä tietoja. Näitä tietoja ovat: etu- ja sukunimi, ammatti, postiosoite, syntymävuosi, matkapuhelin,
sähköposti, jäsennumero. Lisäksi käsitellään jäsenyyden laskuttamiseen ja perintään liittyviä tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi käytössä on Posti Group Oyj:n osoitepäivityspalvelu.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy
vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Diabeteshoitajat ry:n hallituksen nimetyllä henkilöllä on mahdollisuus saada käyttäjätunnuksella ja salasanalla
rajattu käyttöoikeus oman yhdistyksensä jäsenrekisteriin. Jäsenellä on halutessaan henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana omiin tietoihinsa.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisteriä käsittelevillä
henkilöillä on salassapitovelvollisuus.


7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien
toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole
esim. tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa
noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen
jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään viiden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun
edun perusteella.

10. Profilointi
Yhdistys voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia.
Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja palvelu- ja markkinointiviestejä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity
voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja, esimerkiksi
kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä tarvittaessa
vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity
on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn
antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti
saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa
tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, mukaan lukien profilointi. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee
lähettää kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity
katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot
tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja(at)diabetes.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Suomen Diabetesliitto
Tietosuoja
Näsilinnankatu 26
33200 Tampere

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste
on viimeksi päivitetty 23.5.2018