Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien ammattilaisten yhdistys.

Apurahat

Apurahatoimikunnan tehtävänä on valmistella apurahoihin ja stipendeihin liittyvät asiat. Apuahoista ja stipendien jakamisesta päättää Diabeteshoitajat ry:n hallitus.

Diabeteshoitajat ry:n myöntämän apurahan tarkoituksena on kannustaa ammatissa toimivaa hoitajaa kehittämään ammattitaitoaan diabeteksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Apurahan saajan tulee olla Diabeteshoitajat ry:n jäsen.

Apurahat suunnataan pääosin seuraaviin kohteisiin:

• koulutus; sisältää esim. tutkielmat ja opinnäytetyöt, jotka ovat selkeästi suunnattu diabetestyöhön
• opintomatkat, konferenssit ja seminaarit, jotka ovat selkeästi yhteydessä diabetestyöhön

Apurahaa ei myönnetä hoitotyön peruskoulutukseen, ammatilliseen jatkokoulutukseen, työnantajan kustantamaan koulutukseen eikä hankkeisiin, joihin on tulossa rahoitus muualta. Apurahaa ei myönnetä myöskään Diabeteshoitajat ry:n omiin koulutuksiin. Omaa koulutusta ovat esimerkiksi yhdistyksen järjestämät opintopäivät.

Diabeteshoitajat ry myöntää tunnustusapurahaa esityksen mukaan henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt merkittävän työn diabeteksen hoidon kehittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisyssä.

Tunnustusapurahan voi saada:

• kansainvälinen tai valtakunnallinen toiminta
• julkisesti annettu palaute hyvästä hoitotyöstä
• rohkeus puolustaa diabeetikoiden ja diabeteshoitajien oikeuksia

Apuraha voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran viidessä vuodessa. Apurahan saajat julkistetaan Diabeteshoitajat ry:n jäsenkirjeessä. Apurahan suuruus on 250-500 €. Apuraha maksetaan saajalle myönteisen päätöksen jälkeen mahdollisimman pian.

Hakumenettely

Apuraha-anomukset osoitetaan Diabeteshoitajat ry hallitukselle ja lähetetään apurahatoimikunnan sähköpostiin: apurahat(at)diabeteshoitajat.fi

Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

• hakijan nimi
• työpaikka
• postiosoite
• puhelinnumero
• pankkiyhteys
• mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan

Apurahan saajan tulee antaa apurahan käytöstä selvitys apurahatoimikunnalle. Selvitys on matkaraportti, luentotiivistelmä, artikkeli tai opinnäytetyö. Apurahan saajan suostumuksella selvitys voidaan julkaista Diabeteshoitajat ry:n jäsenkirjeessä tai Diabeteshoitajien palstalla Diabetes ja lääkäri -lehdessä.

Apurahan hakemisen ohjeet ja kriteerit

Apurahatoimikunnan tehtävät:

• tekee päätösehdotukset hallitukselle
• perehtyy apurahan saajien antamiin selvityksiin
• informoi selvityksistä hallitusta
• tarkistaa apurahojen myöntämiskriteerit vähintään kolmen vuoden välein

Apurahatoimikunnan kokoonpano:

Hallituksen edustaja, apurahatoimikunnan vastuuhenkilö: Kati Hannukainen

apurahat(at)diabeteshoitajat.fi

Marja Puomion stipendirahasto

Diabeteshoitajat ry perusti vuosikokouksessaan huhtikuussa 2007 Marja Puomion stipendirahaston. Diabeetikoiden hoidonohjauksen uranuurtajan nimeä kantavan stipendirahaston tarkoituksena on edistää diabeteshoitotyön ja hoidonohjauksen kehittämistä. Rahastosta myönnetään stipendejä Diabeteshoitajat ry:n jäsenille mm. yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisiin opinnäytetöihin, opintomatkoihin ja työyhteisöjen kehittämishankkeisiin. Vapaamuotoinen stipendihakemus osoitetaan apurahatoimikunnan kautta Diabeteshoitajat ry:n hallitukselle. Lisätietoja stipendirahaston toiminnasta saa apurahatoimikunnalta.

Marja Puomion stipendirahaston säännöt